e.volution
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wyspiańskiego 10
PL 43-200 Pszczyna
KRS 0000677137
NIP 6381822385
REGON 366928595
VAT-ID PL6381822385
 
Tel. +48 32 72986 10
Fax +48 32 72986 11
ul. Francuska 182
40-507 Katowice
Poland
 
 
NOTA PRAWNA
 
  • Prawo autorskie.
Treść stron internetowych e.volution sp. z o.o., dalej zwaną e.volution, chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego e.volution nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana w żadnym innym celu. e.volution wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo strony internetowe e.volution na swoich komputerach lub drukowali fragmenty tych stron wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji, chyba że e.volution sp. z o.o. wyrazi na to pisemną zgodę.
Poszczególne dokumenty na naszych stronach internetowych mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. Nazwy produktów e.volution są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Dostępu Państwa do niniejszego serwisu internetowego nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w serwisie internetowym e.volution bez uprzedniej pisemnej zgody e.volution lub innego właściciela takich znaków.
 
  • Zasady korzystania z serwisu.
Treści zawarte w serwisie internetowym e.volution mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być uznawane za jakiekolwiek rekomendacje, nie można ich również traktować jako jakiejkolwiek formy doradztwa. Informacje zamieszczone w serwisie internetowym e.volution nie stanowią oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów przez e.volution. Informacje zamieszczone w serwisie internetowym e.volution mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie. Bez uprzedzenia mogą być zmienione zasady korzystania z serwisu. Przesyłając materiał do jednego z naszych serwerów, np. pocztą elektroniczną lub poprzez strony internetowe e.volution, potwierdzają Państwo, że: materiał nie będzie zawierał żadnych treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji; dołożą Państwo starań, aby przed przesłaniem materiałów zeskanować i usunąć wszelkie wirusy lub inne cechy mogące pogorszyć jakość lub uszkodzić taki materiał; są Państwo właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału, a e.volution może opublikować materiał bezpłatnie i/lub może włączyć taki materiał lub koncepcje w nim zawarte do swoich produktów bez zobowiązań i odpowiedzialności; nie podejmą Państwo przeciwko nam żadnych działań w związku z przekazanym materiałem i zwolnią nas Państwo z odpowiedzialności, jeśli osoba trzecia podejmie przeciwko nam działania w związku z przekazanym przez Państwa materiałem. e.volution nie dokonuje i nie może dokonać weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników witryny i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. W każdym czasie e.volution, według własnego uznania, może usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.
 
  • Wyłączenie odpowiedzialności.
Informacje i opinie zawarte w serwisie internetowym e.volution zostały zebrane lub opracowane przez e.volution w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże w żadnym wypadku żaden z podmiotów wchodzących w skład e.volution, członkowie Zarządów, pracownicy oraz doradcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i opinii w serwisie internetowym e.volution ani na innych stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez niniejszy serwis. Informacje, dokumenty, produkty i usługi zawarte lub opisane w tym serwisie mogą być przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione. e.volution nie gwarantuje, że jej strony internetowe dostępne będą w trybie ciągłym i że pozbawione będą błędów. e.volution nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez klientów lub osoby trzecie w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości wystąpienia szkody został zawiadomiony. W szczególności e.volution nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej. e.volution nie zweryfikowała treści stron internetowych, z którymi połączona jest niniejszy serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością e.volution nie oznacza, że e.volution rekomenduje taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. W żadnym wypadku żaden z podmiotów wchodzących w skład e.volution nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z wykorzystania materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym e.volution ani za treść korespondencji użytkowników serwisu internetowego e.volution.
 
  • Prawo właściwe.
Niniejszy serwis internetowy jest prowadzony przez podmioty polskie, korzystanie z serwisu internetowego e.volution podlega prawu polskiemu. Wszelkie sprawy związane z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego serwisu i ich dalszą eksploatacją są regulowane i odnoszą się do odpowiednich przepisów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zabrania się dostępu, użycia lub pobierania materiałów z tego serwisu i ich dalszej eksploatacji w sposób niezgodny z przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby naruszające wyżej opisane reguły będą ścigane sądownie w maksymalnym zakresie dopuszczanym przez prawo.
 
  • Ochrona prywatności.
Osoby korzystające z serwisu internetowego e.volution pozostają anonimowe tak długo, aż sami nie zadecydują inaczej.
 
 
© 2022. All rights reserved | Impressum